Čo je náplňou kurzu?

Obsah kurzu právnickej angličtiny

Kurz je založený na reálnych úlohách, s akými sa právnici môžu bežne stretnúť vo svojej každodennej profesionálnej praxi. Úspešní uchádzači budú schopní preukázať v angličtine nasledujúce praktické zručnosti:

  • aktívne sa zúčastňovať stretnutí, jednaní a rozhovorov právnej povahy
  • jasne vyjadrovať právne názory
  • rozumieť a tvoriť texty ako napr. právna korešpondencia a záznamy

Ukončenie kurzu medzinárodným certifikátom

Na konci tohto kurzu angličtiny pre právnikov uchádzači absolvujú skúšku ILEC. Táto skúška testuje všetky komunikačné zručnosti, ktoré právnici potrebujú.  Celý test trvá približne štyri hodiny a skladá sa z nasledujúcich štyroch častí:

  • Reading
  • Writing
  • Listening
  • Speaking

Štvrtá časť („Speaking“) prebieha osobitne formou ústneho pohovoru s kvalifikovaným skúšajúcim.

Témy zahrnuté v kurze a skúške:

zmluvy nehnuteľnosti zamestnanie
opravné prostriedky predaj tovaru konkurencia
obchodné asociácie dlžník veriteľ obchodovateľné cenné papiere
firemné právo duševné vlastníctvo zabezpečené transakcie
environmentálne právo aspekty medzinárodného práva